Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

Obec Krnča-page-001.jpg


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditel'a/ky Materskej školy, Mládežnícka 504/15, 95619 KrnčaVytlačiť
 

pozor.jpg

OBEC K R N Č A

956 19 Krnča, Októbrová č. 500

––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Obec Krnča, ako zriaďovateľ Materskej školy v Krnči v zmysle §4 l zákona NR SR

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie: riaditeľa/ky/ Materskej školy, Mládežnícka 504/15, 956 19 Krnča, s nástupom do zamestnania od 21.8.2017. Pracovný úväzok 100%.

 

Uchádzači o uvedené pracovné miesto musia spĺňať nasledovné podmienky:

Kvalifikačné a osobitné predpoklady:

získanie profesijných kompetencií podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

minimálne 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

vykonanie I. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť

Požadované doklady uchádzačov:

písomná prihláška do výberového konania

štruktúrovaný profesijný životopis

overený doklad o absolvovaní I. atestácie

overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti

písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti /podľa § 6 zák. č.317/2009 Z.z/

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte /poštou alebo osobne/ do 29.6.2017 /vrátane/ do 12,00 hod na adresu:

Obec Krnča

Októbrová č. 500

956 19 Krnča

Obálku označte: „ Výberové konanie MŠ – neotvárať“.

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené požiadavky, vyhlasovateľ výberového konania oznámi termín a miesto výberového konania písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. 

 

Ing. Meluš Ľuboš

starosta

Informácie na t.č. 0910694333

 


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
16

 
 
 
109

 
 
 
87

 
 
 
56

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


5831302

Úvodná stránka