Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

Obec Krnča-page-001.jpg


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

euro.pngObec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča
                       vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž /OVS/

na odpredaj nehnuteľného majetku parc. EKN číslo 433 v zmysle § 9a ods. 1 písm. a ) Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

 

 

Podmienky súťaže v súlade s uznesením Obecného Zastupiteľstva v Krnča: č.64/2016

 

Podmienky obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku - parc. EKN číslo 433

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Obce Krnča, na internetovej stránke (www.krnca.sk) a v tlači.

Miesto (adresa) a lehota na predkladanie návrhov: Obec Krnča, Októbrová 500, 956 16 Krnča do 17 dní odo dňa zverejnenia inzerátu vrátane, od 8:00 do 15:00 hod. a v posledný deň do 14.00 hod. Rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky. Návrh doručený po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený.

Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, s heslom „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ!" s označením nehnuteľného majetku, na ktorý sa jeho návrh vzťahuje.

Ponuka uchádzača musí obsahovať (náležitosti ponuky):

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátne občianstvo, telefonický kontakt aktívnej pevnej telefónnej siete alebo aktívnej siete mobilných operátorov, aktívnu emailovú adresu,

- u právnickej osoby: názov, sídlo, IČO (ak bolo pridelené), štatutárny orgán kontaktné údaje uchádzača obsahujúce najmenej: korešpondenčnú adresu, telefonický kontakt aktívnej pevnej telefónnej siete alebo aktívnej siete mobilných operátorov, aktívnu emailovú adresu.

- návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy – Obec Krnča nie je platcom DPH

- bankové spojenie a číslo účtu uchádzača uvedené v tvare IBAN

- navrhovaný účel využitia predmetu kúpy

K ponuke uchádzač prikladá nasledovné prílohy:

- doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby (FO) je neoverená fotokópia občianskeho preukazu a u záujemcu - právnickej osoby je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, prípadne iného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný nie starší ako tri mesiace, v prípade záujemcu FO - živnostníka k fotokópii občianskeho preukazu doloží výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace

- súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve obce Krnča v zmysle zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace, že uchádzač nie je dlžníkom v konkurznom, v reštrukturalizačnom ani v exekučnom konaní.

- čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu k vyhlasovateľovi.

- vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi

 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné náležitosti a prílohy v prípade formálnych nedostatkov, pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote,

Miestna obhliadka predmetu kúpy sa uskutoční v termínoch určených podľa záujmu uchádzačov. Každý uchádzač môže prejaviť svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu kúpy telefonicky na tel. čísle: 0910694333 (Ing. Meluš Ľuboš)

Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu kúpy (list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne s inými písomnosťami a skutočnosťami viažucími sa na predmet kúpy) po telefonickom dohovore na tel. čísle: 0910694333.

Každý uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom predmetu kúpy.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena, ktorá nesmie byť nižšia ako cena zo znaleckého posudku, v zmysle uznesenia č.64/2016 zo dňa 07.09.2016

Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia menovaná obecným Zastupiteľstvom obce Krnča. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 20 dní po schválení výsledkov OVS obecným Zastupiteľstvom obce Krnča.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

- právo odmietnuť všetky predložené ponuky

- v prípade dvoch a viac rovnakých cenových ponúk neprijať ani jednu z ponúk a vyhlásiť novú súťaž

- právo kedykoľvek súťaž zrušiť

- právo OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia za tých istých podmienok a s tými istými podmienkami OVS, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk uchádzačov

Správny poplatok za podanie návrhu na vklad nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti bude znášať kupujúci.

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v OVS.

Výsledky výberového konania podliehajú schváleniu obecným Zastupiteľstvom obce Krnča

 

 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce

 

ZVEREJNENÉ : 06.06.2017

Súbor na stiahnutie OVS 433.PDF OVS 433.PDF (195.5 kB)

 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
16

 
 
 
109

 
 
 
87

 
 
 
56

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


5831300

Úvodná stránka