Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

BYTOVKA - žiadosti Vytlačiť
 

bytovka.jpgObec Krnča oznamuje záujemcov o nájomné byty, že v priebehu roka 2018 bude dokončený bytový dom so 16 bytovými jednotkami. 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť a doručiť na obecný úrad nižšie uvedenú žiadosť. 

 

 

Podmienky pre vznik nájomného

Mesačný príjem osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje hranicu príjmu určenú Zákonom NR SR č.443/2010 Z.z., o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ( ďalej len zákon).

osobužijúcu v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,

osobužijúcu v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak

lenom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,

aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce

Ak nájomca požiada o predĺženie nájomnej zmluvy, nesmie príjem posudzovaných osôb prekročiť:

triapolnásobok životného minima, ak ide o žiadateľa podľa bodu č.1 písm. a)

štyriapolnásobok životného minima, ak ide o žiadateľa podľa bodu č. 1 písm. b)

Výšku životného minima určuje zákon 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa upravuje vždy k 1. júlu príslušného kalendárneho roka.

 

Mesačný príjem žiadateľa, vypočítaný ako súčet príjmov osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, je vyšší ako súčet životného minima pre všetkých členov domácnosti a základného mesačného nájomného na príslušný byt .

 

Mesačný príjem žiadateľa a s ním posudzovaných osôb za posledný kalendárny rok na jeden mesiac sa vypočíta ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá.

 

Aspoň jeden z manželov alebo partnerov je:

samostatne zárobkovo činnou osobou

v trvalom pracovnom pomere

poberateľom dôchodku

má iný hodnoverný legálny finančný zdroj, ktorý hodnoverne preukáže

a toto platí i v čase podania žiadosti o predĺženie nájomného vzťahu.

 

Pred podpísaním nájomnej zmluvy žiadateľ zloží na osobitný účet obce Krnča

č. _______________ finančnú zábezpeku za užívanie bytu vo výške šesť násobku nájmu.

Žiadatelia o bezbariérový byt preukážu svoje zdravotné postihnutie lekárskym potvrdením vydaným príslušným lekárom.

 

Žiadateľ riadne, pravdivo a úplne vyplní a včas odovzdá obecnému úradu tlačivo „Informačný list a vyhlásenie žiadateľa o nájomný byt .“

 

Žiadateľ nie je vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného bytu alebo bytového domu.

 

Nepriaznivú bytovú situáciu si nezapríčinil vlastnou vinou.

 

Kritériá pre výber uchádzačov pre pridelenie obecných nájomných bytov

 

Obec Krnča určuje pre výber uchádzačov pre pridelenie obecných nájomných bytov tieto kritériá a v tomto poradí:

 

1.1. Splnenie podmienok pre pridelenie bytu uvedených v čl. III tohto VZN.

1.2. Neexistencia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (rodinný dom, byt v bytovom

dome), resp. ukončenie nájomného vzťahu k bytu.

1.3. Ku dňu schvaľovania nájomcov má voči obci vysporiadané všetky záväzky.

1.4. Trvalé bydlisko žiadateľa v obci.

1.5. Poradie v evidencii žiadateľov o byty.

1.6. Sociálne a ekonomické pomery žiadateľa zaručujúce plnenie povinností nájomcu.

 

Výška životného minima od 1. júla 2017

K 1. júlu 2017 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z.z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,

139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,

91,06 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 199,48 € mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 91,06 € = 290,54 € a predstavuje sumu 290,54 € mesačne .

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 91,06 € = 290,54 € a predstavuje sumu 290,54 € mesačne .

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € = 338,64 € a predstavuje sumu 338,64 € mesačne .

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € = 429,70 € a predstavuje sumu 429,70 € mesačne .

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + 91,06 € + 91,06 € = 611,82 € a predstavuje sumu 611,82 € mesačne .

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + 91,06 € = 520,76 € a predstavuje sumu 520,76 € mesačne .

 


 
 

webygroup
  • Pondelok0-8graphic-icon
  • Utorok-1-9graphic-icon
  • Streda1-3graphic-icon
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
126

 
 
 
101

 
 
 
61

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


7432102

Úvodná stránka