Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov v obci KrnčaVytlačiť
 

pozor.jpgObchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov v obci Krnča

Obchodná verejná súťaž

na predaj stavebných pozemkov v obci Krnča

parc. č. 1334 a č. 1335

 

Vyhlasovateľ

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča, IČO: 00310603,

bankové spojenie č. ú. : SK15 0200 0000 0000 0572 2192, Všeobecná úverová banka ,

vyhlasuje podľa ustanovenia § 9a, ods.1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obchodnú verejnú súťaž k predaju majetku obce v  súlade s ustanovením § 281a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam obce parcelné číslo 1334, 1335 CKN s týmito  podmienkami:

Záväzné súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

1.Predmet OVS.

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu OVS, a to samostatne po jednotlivých pozemkoch:

1/ p. č. 1334, orná pôda, vo výmere 797 m²,

2/ p. č. 1335, orná pôda, vo výmere 890 m².

zapísané na LV č. 1331 v katastrálnom území  Krnča, v podiele 1/1 v prospech vlastníka Obec Krnča.

V územnom pláne obce sú tieto pozemky určené na výstavbu rodinných domov. 

Vyhlásená minimálna kúpna cena, za ktorú sa predmet OVS ponúka na predaj je cena stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 10,- eur/m² ak znalecký posudok stanoví vyššiu minimálnu cenu, bude zohľadnená cena znaleckého posudku.

 

2. Zásady obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ OVS trvá.

a) ponúknutá kúpna cena za  nehnuteľnosti nesmie byť nižšia ako vyhlásená min. kúpna cena t.j.

1/ p. č. 1334, minimálna kúpna cena 7970.- €,

2/ p. č. 1335, minimálna kúpna cena 8900.- €,

 

b) kupujúci uhradí kúpnu cenu na účet predávajúceho najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy,

c) kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.

d) predávajúci si uplatňuje právo spätnej kúpy pozemku v prospech predávajúceho v prípade jeho ďalšieho predaja, pričom toto právo spočíva v povinnosti kupujúceho spätne predať predávajúcemu nehnuteľnosť pri uplatnení práva spätnej kúpy predávajúcim v prípade, ak pozemok nebude zastavaný stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho alebo nebude priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho.

e) kupujúci sa zaväzuje, že najneskôr do 2 rokov od kúpi začne s výstavbou rodinného domu.

 

3. Povinné náležitosti návrhu do OVS, spôsob podávania návrhov, okruh možných navrhovateľov v OVS.

a) Forma podávania návrhov je písomná a súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. V návrhu musí byť uvedené číslo parcely, ktorú chce odkúpiť a ponúknutá cenu. V jednom návrhu môže navrhovateľ požadovať o odkúpenie len jednej parcele. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.

 

 

Povinnými náležitosťami návrhu do OVS sú:

- presné označenie navrhovateľa - fyzická osoba uvedie meno, priezvisko,  rodné priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo, e-mail,

 

-čestné prehlásenie , že navrhovateľ má splnené všetky daňové a iné povinnosti a záväzky voči vyhlasovateľovi OVS.

- bankové spojenie a číslo účtu uchádzača uvedené v tvare IBAN

- navrhovaný účel využitia predmetu kúpy

- vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi

- súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve obce Krnča v zmysle zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné náležitosti a prílohy v prípade formálnych nedostatkov, pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote,

Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.

 

b) Návrhy do OVS sa predkladajú, resp. doručujú v zalepenej obálke, s výrazným označením „OVS - Predaj stavebných pozemkov“ s viditeľným označeným textom „NEOTVÁRAŤ“ a to na adresu vyhlasovateľa súťaže: Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča

(osobne do podateľne na Obecnom úrade v Krnči, resp. prostredníctvom pošty na vyššie uvedenú adresu).

Navrhovateľ na obálke uvedie svoju presnú a úplnú adresu. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby návrhy zostali uzavreté do stanovenej doby ich otvárania.

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Navrhovatelia musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti a záväzky voči vyhlasovateľovi OVS. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.

d) Každý uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom predmetu kúpy.

4. Časový plán OVS, lehoty na podávanie návrhov do OVS, termín zasadnutia súťažnej komisie, kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov

a) Vyhlásenie OVS: 31.10.2018

b) Ukončenie predkladania návrhov do OVS: 22.11.201 o 11,30 hod.

Rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky. Návrh doručený po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený.

c) Termín zasadnutia komisie na vyhodnotenie OVS, otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov bude do 10 dni od termínu ukončenia predkladania návrhov na Obecnom úrade v Krnči.

Komisia na vyhodnotenie OVS je menovaná OZ v Krnči. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Pred otvorením prvého návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov sa otvárať nebudú.

O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedú mená a sídla uchádzačov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie uchádzačov a podpíšu zápisnicu.

d) Kritériom na hodnotenie predložených návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet OVS. Víťazom OVS bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, t.j. návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, ktorej bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č.2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. V prípade dvoch a viac rovnakých cenových ponúk neprijať ani jednu z ponúk a vyhlásiť novú súťaž.

Výsledok OVS podlieha schváleniu Obecnému  zastupiteľstvu v Krnči v súlade s vyhodnotením súťaže.

e) Vyhlasovateľ OVS – Obec Krnča písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom OVS do 10 dní odo dňa schválenia výsledkov OVS obecným zastupiteľstvom  v Krnči. Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie nehnuteľností – predmetu OVS, predložený cenový návrh, uvedenie poradia v OVS a informáciu o prijatí, resp. odmietnutí predloženého návrhu.

f) V prípade, ak vyhlasovateľ OVS – Obec Krnča z akéhokoľvek dôvodu neuzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom OVS alebo dôjde k jej zániku, je vyhlasovateľ OVS – Obec Krnča oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom OVS, ktorý skončil ako ďalší v poradí alebo vyhlásiť novú súťaž.

g) Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa schválenia výsledkov OVS Obecným  zastupiteľstvom v Krnči, resp. 30 dní odo dňa, keď uplynie lehota na uzatvorenie zmluvy predchádzajúcemu uchádzačovi alebo dôjde k zániku zmluvy alebo uchádzač písomne odmietne uzatvoriť zmluvu.

5. Ďalšie podmienky OVS

Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ukončiť súťaž ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

6. Ostatné informácie o OVS

a) Znenie súťažných podmienok, základné informácie o predmete OVS (podklady pre OVS) je možné získať

- na adrese: Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča,

- na internetovej stránke: www.krnca.sk .

b) Kontaktná osoba zo strany vyhlasovateľa OVS určená na styk s navrhovateľmi: Ing.Ľuboš Meluš, t. č. 0910694333

c) Obhliadka nehnuteľností sa vykoná na dožiadanie v telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou zo strany vyhlasovateľa OVS.

d) Tieto súťažné podmienky na predaj predmetu OVS boli zo strany vyhlasovateľa OVS schválené Uznesením obecného zastupiteľstva v Krnči č. 9/2018, dňa 9.3.2018

 

V Krnči, dňa : 31.10.2018

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce

 

 

 

Poznámka : Kupujúci sa zaväzuje zo začiatkom výstavby do 2 rokov od kúpy pozemku.

 


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
137

 
 
 
111

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


7902040

Úvodná stránka