Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Oficiálna internetová stránka obce Krnča.

Kontakty na obecný úrad Krnča

                                     tel: 038/5 302 228, 038/5 302 197

                             e-mail: ocukrnca@stonline.sk

 

POHLADNICA.png


 

Úradné hodiny OÚ

Pondelok8:00 - 12:0012:30 - 16:00
Utoroknestránkový deňnestránkový deň
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok7:00 - 12:0012:30 - 15:00
Piatok7:00 - 12:0012:30 - 14:00

Výberové konanieVytlačiť
 

pozor.jpgOBEC K R N Č A

956 19 Krnča, Októbrová č. 500

––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Obec Krnča, ako zriaďovateľ Základnej školy v Krnči v zmysle §4 zákona NR SR

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie: riaditeľa/ky/ Základnej školy, Sovietskej armády 493/66, 956 19 Krnča, s nástupom do zamestnania od 1.9.2019. Pracovný úväzok 100%.

 

Uchádzači o uvedené pracovné miesto musia spĺňať nasledovné podmienky:

Kvalifikačné a osobitné predpoklady:

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

vykonanie I. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na prácu ktorú má vykonávať

ovládanie štátneho jazyka

znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť

Požadované doklady uchádzačov:

písomná prihláška do výberového konania, profesijný životopis

overený doklad o absolvovaní I. atestácie, overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti

písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade

s § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti /podľa § 6 zák. č.317/2009 Z.z/

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte /poštou alebo osobne/ do 04.06.2019 /vrátane/ do 12,00 hod na adresu:

Obec Krnča

Októbrová č. 500

956 19 Krnča

Obálku označte: „ Výberové konanie +Základná škola, Sovietskej armády 493/66, 95619 Krnča – neotvárať“.

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené požiadavky, vyhlasovateľ výberového konania oznámi termín a miesto výberového konania písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

Ing. Meluš Ľuboš

starosta

Ďalšie informácie: Obecný úrad Krnča, na t.č. 0910694333


 
 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8080925

Úvodná stránka