Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

História a súčasnosť

Z histórie evanjelickej cirkvi ausburského vyznania

Obec Krnča bola ovplyvnená husitským hnutím a  prijala Lutherovu reformáciu. Na nátlak katolíckej cirkvi niektoré šľachtické rodiny odstúpili a  niektoré zostali verné ev. a. v. cirkvi. Gosztonyiovci a  ich poddaní evanjelici vyše 100 rokov používali kostol v blízkom Sádku, ktorý však museli v roku 1674 vrátiť katolíckej cirkvi. Tak evanjelická cirkev zostala bez kostola. Podľa Šopronského zákona bolo pánom a statkárom povolené zriadiť si vlastné kaplnky, tzv. modlitebne. Takto urobili aj v Krnči Gosztonyiovci. Prvým dvorným kňazom bol Pavol Majer od r.1691 - 1703, potom Ján Neogrády 1705 - 1709,  Ján Blasius 1719-1720, Michal Marcinius 1720 – 1721 a posledným Ján Kuzmány. O kaplnku sa staral Mikuláš Gosztónyi. Gosztonyiovci zriadili aj evanjelickú školu, na ktorej získal vzdelanie Ján Ribiny (náš rodák), kňaz, pedagóg, spisovateľ náboženskej literatúry a vychovávateľ detí Mateja Bela. Keď viedenský dvor v roku 1732 zrušil práva evanjelických zemepánov vydržiavať si vlastné kaplnky, evanjelický zbor zanikol a časť evanjelikov sa stala katolíkmi. Krnčianski evanjelici nemali inú možnosť, len navštevovať artikulárny evanjelický chrám Boží v Nitrianskej Strede. Bolo pomerne náročné dochádzať takmer 8 km pešo, prípadne na vozoch, preto premýšľali postaviť si kostol v Krnči. Najprv bola postavená nad dedinou drevená zvonica s jedným zvonom a druhý bol zakúpený v roku l927. Bohoslužby sa v tom čase konali v miestnej škole (od r. 1938–1948) za spolupráce Štefana Vargu,  Jozefa Bojkovského a Juraja Botika - riaditeľa školy. V roku l948 boli bohoslužby v Krnči zakázané. Evanjelikom sa konečne podarilo získať pozemok z parcelácie v roku 1946 na pozemku Gustáva Knoglera, ktorý bol aj cirkevným dozorcom. Pôvodná drevená zvonica bola schátralá, preto sa na získanom pozemku postavila nová už murovaná. Zvony boli premiestnené zo starej. V roku l965 a v  r. 1966 bola podaná žiadosť na výstavbu lode kostola, ktorá však bola zamietnutá. Napriek tomu sila a túžba mať vlastný chrám Boží dospela tak ďaleko, že i napriek prekážkam sa so stavbou kostola začalo v roku 1967 a v roku l968 bol kostol postavený bez sakristie. Nakoniec úrady v roku 1969 stavebné povolenie vydali. Postupne bol vybavený aj interiér kostola - lavice, oltár, koberce, elektrické kachle, krištáľové lustre, ktoré darovala Mária Krošláková. Ochotou, obetavosťou a starostlivosťou veriacich dostal kostol a okolie taký vzhľad, aký má v súčasnosti. Kostol bol slávnostne posvätený dňa 13. septembra 1970 vtedajším generálnym biskupom ev. a. v. cirkvi Jánom Michalkom.. Tento deň je hlboko zapísaný v dejinách evanjelikov v Krnči. Prvým kurátorom bol Ondrej Varga starší. Od roku 1970 do roku 1994 bol kurátorom Ondrej Varga ml., ktorý bol zároveň aj kostolníkom a námestným dozorcom. Po ňom bol kurátorom do roku 2004 Štefan Varga.
Prvým kazateľom v evanjelickom chráme Božom v Krnči bol Vojtech Adamovič (do r. 1973), po ňom Milan Hargaš, ktorý v zbore pôsobil 15 rokov. Kňazi dochádzali do Krnče z matkocirkvi z fary v Nitrianskej Strede. Po Milanovi Hargašovi farský úrad prevzal Ján Sabanoš ako administrátor do roku 1990. Po ňom Ondrej Koč do roku 1992 a Ján Regináč na l rok, Štefan Mikuš 1992-1993. Od roku 1994 do roku 2004 pôsobil Ján Jančo ako diakon, ktorý bol za kňaza slávnostne ordinovaný dňa 3. augusta 2002 v Necpaloch.
 


 

Duchovný život dnes

„Evanjelici, hor sa! Nech sa nám otvoria oči pre poznanie doby a jej reálnej situácie, pre videnie perspektívy, ktorá jedine a jedine je nielen pre evanjelikov na Slovensku, ale aj pre náš národ, pre tento svet, spojená s cestou s Kristom. Inak ani civilizácia, ani náš malý národ v tom velikánskom svete nemajú nijakú radostnú budúcnosť“.
/ Ivan Osuský, biskup Západného dištriktu pri ordinácii novokňazov v Necpaloch dňa 3. augusta 2002/

Fília ev. a. v. cirkvi v Krnči patrí do ev. a. v. zboru v Nitrianskej Strede a do Považského seniorátu. Filiálka má evidovaných 546 členov cirkvi. Kazateľom je od septembra 2004 Mgr. Martin Bobák a od r. 2006 pôsobí aj s manželkou Mgr. Renátou Bobákovou. Funkciu kurátora od roku 2004 vykonáva Pavol Remeň, ktorý spolu s dvanástimi presbytérmi a trojčlennou revíznou komisiou riešia dôležité otázky cirkevného zboru. Bohoslužby sa konajú pravidelne každú nedeľu o 9,30 hod. súbežne s detskými bohoslužbami, ktoré vedú Jaroslava Vargová, Zuzana Teleková a Martina Vargová. Taktiež sa rozvíja práca s mládežou hlavne spoločnými stretnutiami v chráme. Podľa cirkevného roku sa konajú večerné bohoslužby, adventné a pôstne, slávnostné, napríklad z príležitosti posvätenia chrámu a  slávnosť konfirmácie. Kantormi sú Jaroslava Remeňová, Jozef Krošlák a Barbora Valentová.. Prácu kostolníčok vykonávajú Jolana Kahúnová a Ida Kačinová. Už takmer každoročne deti navštevujú detské biblické tábory v Rudne, Trebichave, Drážovciach pri Dudinciach, Gerlachove a  Jabloňovciach. Deti z našej filie sa zúčastnili aj biblickej olympiády Považského seniorátu, ktorá sa od roku 2006 koná pravidelne. Okrem toho sa päť dievčat zúčastnilo prázdnin v nemeckom Puschendorfe.
Fíliu Krnča navštívili i vzácni hostia: evanjelici zo Švédska, pani farárka Svetlana Vojnič z Iloku v Chorvátsku, riaditeľ Detskej misie v Bratislave Jozef Kováč, kňazi z Považského seniorátu na konferencii, ako aj na spoločnej spovedi pred veľkonočnými sviatkami (prisluhoval biskup Západného dištriktu Milan Krivda).
Prostredníctvom satelitného vysielania mnohí veriaci mali možnosť sledovať vysielanie „Pro Christ“ z nemeckého Mníchova do vyše 1000 miest v celej Európe. Toto vysielanie sme mali možnosť sledovať prvýkrát v kostole a druhýkrát v kultúrnom dome. Kázal Ulrych Parzany. Boli to večery hudby, divadla, zaujímavých rozhovorov a dobrého slova. Satelitné vysielanie vystúpením doplnil aj evanjelický spevokol a rímskokatolícky spevokol v Krnči. Od roku 2007 sa organizujú spoločné modlitby v rámci Svetového dňa modlitieb pod názvom „ Paraguaj spojený s Božím stanom“.
Evanjelický spevokol vznikol na podnet Jaroslava Vargu v roku 1993 a vedie ho Viera Remeňová. Spevokol má 16 členov. Každoročne sa pravidelne zúčastňuje prehliadky spevokolov Považského seniorátu v Trenčianskych Stankovciach, Starej Turej, Topoľčanoch a Adamovských Kochanovciach. Vystupuje pri slávnostných bohoslužbách, pri pohreboch a ekumenických bohoslužbách na miestnom cintoríne z príležitosti Pamiatky zosnulých.
Od roku 2006 vychádza štvrťročne zborový časopis „Cesta k prameňu“, ktorý nielen informuje o aktivitách zboru, ale plní aj misijnú úlohu a  je pozvánkou na duchovné akcie v cirkevnom zbore.


 

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
143

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8183590

Úvodná stránka