Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Uznesenia OZ


Pozvánka na zasadanie 25.4.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča

 

Krnča 17.04.2019

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Krnči

 

zvolávam

3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Krnča,

dňa 25.04.2019 t.j. štvrtok o 19,00 hod.

 

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

Kontrola plnenia uznesení

Plnenie rozpočtu ¼ /2019

Dodatok č.1. k VZN č.2/2018, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krnča na rok 2019

Úprava rozpočtu 2019 č.I.

VZN č.1 o záväzných častiach ÚPD – zmeny a doplnky č.2

Výzva na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien a Kúpnej zmluvy – Západoslovenská distribučná

Žiadosti o dotáciu – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Krnča – zateplenie, Výmena verejného osvetlenia

Návrhy komisií:

-Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu – Stavanie mája, Deň Matiek, MDD, Deň Zeme

-Komisia ochrany verejného poriadku a živ. prostredia

-Komisia o ochrane verejného záujmu

Rôzne – žiadosti, interpelácie, požadované vysvetlenia, informácie

Diskusia

Záver

 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta obce

Zverejnené: 18.04.2019


webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
136

 
 
 
107

 
 
 
62

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


7811598

Úvodná stránka