Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Všeobecne záväzné nariadenia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 /2016 o určení názvov ulíc na území obce Krnča

Schválené: 9.6.2016

Vyhlásené: 29.4.2016

Účinnosť: 25.6.2016

Platné do: 9.6.2050

VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE

 

 3 /2016

 

o určení názvov ulíc na území obce Krnča

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnči na základe ustanovenia § 6 ods.1v súlade s § 2b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

 

1. Obec Krnča týmto VZN určuje kompletný zoznam ulíc v obci Krnča.

2. V zmysle § 1 odsek 1 vyhlášky MV SR č.141 v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len „ulica“), má každá ulica názov. Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označovanie druhu iného verejného priestranstva. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom, to neplatí, ak ulica pokračuje súvisle z jednej časti obce do druhej časti obce.

3. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť doplnkom k tomu VZN. Pred prerokovaním doplnku k VZN v obecnom zastupiteľstve navrhne Názvoslovná komisia, ktorej členov menuje starosta, názov ulice.

 

Čl. II.

Názvy ulíc

 

Týmto VZN sa v obci Krnča určujú názvy ulíc:

ulica Budovateľská

ulica Československej armády

ulica Družstevná

ulica Februárová

ulica Lesná

ulica Mládežnícka

ulica Októbrová

ulica Partizánska

ulica Pod Hájmi

ulica Pod Táborom

ulica SNP

ulica Sovietskej armády

ulica Športová

ulica 9. mája

 

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

 

1. VZN č. 3/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Krnči dňa 9.6.2016 a účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

2. Návrh VZN č. 3/2016 bol na úradnej tabuli obce vyvesený 29.4.2016 a zvesený 10.6.2016.

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Meluš

starosta

 

Vyvesená: 10.6.2016


webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8080851

Úvodná stránka