Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Všeobecne záväzné nariadenia

O DANI ZA PSA, DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Obec Krnča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami podľa tretej a štvrtej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E
Č. 13/2008

O DANI ZA PSA, DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Krnča


§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obecné zastupiteľstvo v Krnči podľa § 11 ods. 4 písm. d, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 29
a § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za nevýherné hracie prístroje v zdaňovanom období.

(2) Základné ustanovenia o zdaňovaní psa, o zdaňovaní verejného priestranstva a zdaňovaní nevýherných hracích prístrojov sú uvedené v tretej a štvrtej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú u dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje sadzbu dane, spôsoby preukázania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vyberania dane u dani za užívanie verejného priestranstva i určuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami a podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.


Čl. I
DAŇ ZA PSA

§ 2
Predmet dane a správa dane

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(2) Predmetom dane za psa nie je pes, ktorý je uvedený v § 22 ods.2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(3) Správu dane vykonáva obec Krnča.

 

§ 3
Daňovník a základ dane

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(2) Základom dane je počet psov.


§ 4
Sadzba dane

Ročná sadzba dane za každého psa je 3,35 € (100,- Sk) (§ 25 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad).


§ 5
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (§ 22 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad) a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia platobného výmeru.

(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia
 


Čl. 2
DAŇ ZAUŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 6
Predmet dane a správa dane

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce.

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

(4) Správu nad touto daňou pre územie obce Krnča vykonáva obec Krnča.


§ 7
Daňovník a sadzba dane

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(2) Základ dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(3) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,17 € (5,- Sk)/1 m2 /1 deň.

  

§ 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti a platenie dane

(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.


Čl. 3
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 9
Predmet dane a správa dane

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty
a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Správu dane vykonáva obec Krnča, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

§ 10
Daňovník a základ dane

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(2) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.


§ 11
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,39 € (2 000,- Sk).


§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.


§ 13
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 12, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.


Čl. 4

§ 9
Záverečné ustanovenia

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Krnča sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
za psa, dani za užívanie verejného priestranstva a dani za nevýherné hracie prístroje uznieslo dňa 15.12.2008.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

 
Ing. Jaroslav Kačina
starosta obce

 

 


webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8080864

Úvodná stránka