Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Všeobecne záväzné nariadenia

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obec Krnča v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením zákona č 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E
Č. 12/2008

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

o podmienkach určovania, vyberania a platenia miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad

§ 1
Úvodné ustanovenia

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Krnča.


§ 2
Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je najmenej 0,01 € a najviac 0,11 € na osobu a kalendárny deň (§ 78 ods. l písm. b zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

(2) Sadzba poplatku uvedená v § 2 ods. 1 tohto VZN sa v obci Krnča určuje pre:
a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 0,0295 € za osobu a kalendárny deň, to je 10,80 €/rok (325,- Sk/rok),
b) fyzická osoba, ktorá má v obci nehnuteľnosť a nemá v obci žiadny pobyt, platí 0,0295 €) za osobu a kalendárny deň, t.j. 10,80 €/rok (325,- Sk/rok),
c) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce Krnča na účel podnikania platí 0,0295 € za osobu (zamestnanca) a kalendárny deň, t.j. 10,80 € (325,- Sk)/za osobu a rok s prihliadnutím na § 79 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


§ 3
Ohlásenie

Ohlásenie sa podáva podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


§ 4
Vyrubenie poplatku

(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

(1) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 3 zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

(2) Obec určuje poplatok na obdobie, ktorým je kalendárny rok.


§ 5
Vrátenie poplatku

Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,33 € (100,- Sk).


§ 6
Oslobodenie a zníženie poplatku

(1) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby.

(2) Obec môže v prípadoch ustanovených VZN na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo môže poplatok odpustiť a to:
a) pre študentov, ktorí dochádzajú do miesta trvalého pobytu po preukázaní o návšteve školy, na 0,01 € (0,27 Sk) na osobu a kalendárny deň, t.j. 3,33 € /rok (100,- Sk).


§ 7
Záverečné ustanovenia

(1) Výnos z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je príjmom rozpočtu obce Krnča a výnos z poplatku sa využíva výlučne na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia KO a drobného stavebného odpadu.

(2) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení nesk. predpisov.

(3) V individuálnych prípadoch vo veciach poplatku rozhoduje vždy starosta obce ako príslušný orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov.

 

(1) Toto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo prerokované a schválené na Obecnom zastupiteľstve v Krnči dňa 15.12.2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

 

Ing. Jaroslav Kačina
starosta obce

 

 

Obec Krnča v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením zákona č 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
Č. 18/2010 - DODATOK

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.12/2008 vydané dňa 15.12.2008 o podmienkach určovania, vyberania a platenia miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Krnča (ďalej iba VZN).

§ 6
Oslobodenie a zníženie poplatku

Ods. (1) sa ruší.

Ods. (2) sa mení takto:
(1) Obec môže v prípadoch ustanovených VZN na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo môže poplatok odpustiť a to:
a) pre študentov, ktorí dochádzajú do miesta trvalého pobytu po preukázaní o návšteve školy, na 0,01 € na osobu a kalendárny deň, t.j. 3,65 € /rok (110,- Sk),
b) pre poplatníkov, ktorí sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí alebo mimo miesta trvalého pobytu, na 0,01 € na osobu a kalendárny deň, t.j. 3,65 € /rok (110,- Sk).


Toto VZN č. 18/2010 – dodatok bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2010 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.

  

Ing. Jaroslav Kačina
starosta obce
 


webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8080017

Úvodná stránka