Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Všeobecne záväzné nariadenia

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obec Krnča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   v y d á v a


V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E
Č. 11/2008

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Krnča v zdaňovanom období.

Daň z pozemkov

§ 2
Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemkov bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to:
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - 0,5908 €/m2 (17,80 Sk/m2),
Trvalé trávne porasty - 0,0972 €/m2 (2,93 Sk/m2).

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: Stavebné pozemky – 18,58 €/m2 (560 Sk/ m2),
Záhrady – 1,85 €/m2 (56 Sk/ m2),
Zastavané plochy a nádvoria – 1,856 €/m2 (56 Sk/ m2),
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov - 1,85 €/m2 (56 Sk/ m2).

§ 3
Sadzba dane

(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov ( § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ) takto:
a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,40 %,
b) za stavebné pozemky, záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy 0,38 %,
c) za trvalé trávne porasty 0,50 %,
d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,80 %.

Daň zo stavieb

§ 4
Sadzba dane

(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb ( § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,049 € (1,50 Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,066 € (2,- Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,132 € (4,- Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,497 € (15,- Sk) za každý aj začatým m2 zastavanej plochy,
e) ostatné stavby na 0,066 € (2,- Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1a) tohto všeobecne záväzného nariadenia je pri viacpodlažných stavbách tiež 0,049 € (1,50 Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).


§ 5
Platenie a vyrubenie dane

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak presahuje vyrubená daň finančnú čiastku vo výške 3 320 € je splatná (podľa zák. č. 582/2004 § 21 ods. 2 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady) v štyroch rovnakých splátkach a to:
1. splátka do 31. mája 3. splátka do 30. septembra
2. splátka do 31. júla 4. splátka do 30. novembra

(3) Dane sa platia správcovi dane v eurach.
Daň možno zaplatiť:
a) bezhotovostným prevodným príkazom na účet obce,
b) v hotovosti: - poštovým poukazom,
- do pokladne obecného úradu.

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb podľa § 17 ods. 1 písm. a, b, c, d, zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


§ 7
Záverečné ustanovenia

(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 6/2007 a dodatok Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2008.

(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Krnča sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krnči dňa 15.12.2008

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.


Ing. Jaroslav Kačina

starosta obce


 

 

 

Obec Krnča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   v y d á v a


V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E
Č. 17/2010 - DODATOK

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ


ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.11/2008 vydané dňa 15.12.2008 o uplatňovaní dane z nehnuteľností na území obce Krnča (ďalej iba VZN).

Daň z pozemkov

§ 2
Základ dane

Ods. (2) sa dopĺňa takto:
Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane určuje hodnotu pozemku na 0,05 €/m2.

§ 3
Sadzba dane

Ods. (1) písm. c, d, sa mení takto:
c) za trvalé trávne porasty 0,60 %,
d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1,00 %.

 

Toto VZN č. 17/2010 - dodatok bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecné zastupiteľstva dňa 14.12.2010 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.

 
Ing. Jaroslav Kačina
starosta obce
 


webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8079994

Úvodná stránka