Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Všeobecne záväzné nariadenia

POSKYTOVANIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE KRNČA.

Schválené: 14.12.2009

Vyhlásené: 15.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Krnča č. 15/2009
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Krnča

 

Čl. 1
Predmet úpravy

1.) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN) je úprava poskytovania dotácií z rozpočtu obce Krnča (ďalej len obec) právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom(ďalej len oprávnený subjekt), okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za ktorých môžu byť poskytované.

 

Čl. 2
Možnosti poskytovania dotácií

1.) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie :
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
b) iným právnickým osobám, záujmovým krúžkom, spolkom, neziskovým organizáciám, ktoré majú sídlo na území obce, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce.
c) fyzickým osobám – podnikateľom,
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
d) Právnickým osobám – na opravy a rekonštrukcie objektov a budov, ktoré slúžia na duchovnú,vzdelávaciu, humanitnú činnosť a sú využívané občanmi obce Krnča a širokou verejnosťou.
2.) Obec môže poskytnúť dotácie len z vlastných príjmov a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti.
3.) Dotácie sa neposkytujú na činnosť politických strán alebo politických hnutí a na akcie, ktoré nie sú organizované a realizované vo verejnom záujme a v prospech rozvoja obce v zmysle tohto VZN.

 

Čl. 3
Základné pojmy

1.) Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce
2.) Pod pojmom „všeobecne prospešné služby“ sa na účely tohto nariadenia rozumie poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry a služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
3.) Pod pojmom „verejnoprospešné účely“ sa na účely tohto nariadenia rozumie rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelania, telovýchovy, plnenie humanitnej pomoci v súvislosti s ohrozením života ľudí alebo pri postihnutí živelnou pohromou.

 

 


Čl. 4
Tvorba finančných prostriedkov

1.) Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia obce z vlastných príjmov obce. V rámci tvorby rozpočtu sa vyčlení objem finančných prostriedkov určených na dotácie z časti rozpočtovaných vlastných príjmov obce.

2.)Dotácie môžu byť poskytnuté len v prípade dostatku zdrojov v rozpočte a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

 

Čl. 5
Podmienky poskytnutia dotácií

1.)Dotácie sú poskytované žiadateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, len na základe písomnej žiadosti.
2.) Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľom, ktorí:
ku dňu podania žiadosti nemajú záväzky voči obci,
nie sú v likvidácií alebo konkurznom konaní,
predložili vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie a neuplynul termín na jeho predloženie,
podieľali sa na verejnoprospešných a brigádnických prácach pre obec v predchádzajúcom období
dôstojne reprezentovali obec
3.) Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
4.) Dotáciu nie je možné poskytnúť na:
úhradu miezd, platov a odmien,
nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
splácanie úrokov z poskytnutých úverov,
honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí
5.) Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce.
6.) Žiadateľ je povinný finančné prostriedky poskytnuté na dotácie podľa tohto VZN čerpať a vyúčtovať v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

 

Čl. 6
Žiadosť o poskytnutie dotácie

1.) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive
(viď. prílohu č. 1), podpísanej oprávnenou osobou, ktorá musí obsahovať:
presnú identifikáciu žiadateľa, obchodné meno, sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa a miesto podnikania, IČO,
presné označenie právneho subjektu v súlade s označením na výpise z príslušného registra,
zástupca organizácie ( meno, priezvisko, funkcia),
bankové spojenie, číslo účtu žiadateľa, tel. kontakt príp. E-mail,
názov akcie, podujatia, termín a miesto konania,
požadovaná celková výška dotácie,
popis projektu – realizácia akcie/podujatia, ciele a cieľové skupiny akcie/podujatia
rozpočet – rozpis predpokladaných výdavkov na jednotlivé položky,
prehlásenie žiadateľa.
3.) Obec je oprávnená stanoviť individuálne aj ďalšie podmienky pokiaľ sa jej to javí ako potrebné pri zachovaní účelu poskytnutia prostriedkov.
4.) Žiadosť o poskytnutie dotácie možno podať v lehote stanovenej obcou, spravidla každoročne do 25. októbra.

 

Čl. 7
Postup pri prerokovaní žiadostí o poskytnutie dotácie

1.) Žiadosti o poskytnutie dotácie prerokováva obecné zastupiteľstvo príp. finančná komisia obecného zastupiteľstva ak je zriadená.
2.) Pridelenie dotácie podľa tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia.
3.) Žiadateľ bude o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie informovaný písomne.
4.) O poskytnutí dotácie musí byť uzatvorená písomná zmluva.

 


Čl. 8
Náležitosti zmluvy

1.) Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať:
identifikačné údaje zmluvných strán
výška a účel dotácie
doba platnosti zmluvy
práva a povinnosti zmluvných strán
termín poskytnutia dotácie
termín predloženia vyúčtovania dotácie
záverečné ustanovenia
2.) Súčasťou zmluvy je uznesenie obecného zastupiteľstva príp. príslušné odporúčanie finančnej komisie.

 

Čl. 9
Použitie dotácie

1.) Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.
2.) Prijímateľ dotácie je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.
3.) Dotáciu možno použiť len do konca rozpočtového roka.
4.) Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne ak:
poruší podmienky poskytnutia dotácie podľa tohto VZN,
poruší podmienky uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie,
nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne.

 

Čl. 10
Zúčtovanie dotácie

1.) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
2.) Zúčtovanie dotácie je prijímateľ povinný vykonať vždy písomne do 30 dní od uskutočnenia akcie, splnenia konkrétnej úlohy, alebo realizácie projektu. Na základe žiadosti o predĺženie termínu zúčtovania poskytnutej dotácie môže predložiť vyúčtovanie najneskôr do 31. januára rozpočtového roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
3.) Zúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať doklady, ktoré dokumentujú účelové použitie dotácie ( kópie príjmových, výdavkových pokladničných dokladov, dokladov z registračnej pokladnice, bankových výpisov a pod.)
4.) V odôvodnených prípadoch môže prijímateľ požiadať o predĺženie termínu zúčtovania. Žiadosť o predĺženie termínu zúčtovania treba doručiť najneskôr dva týždne pred zmluvne dohodnutým termínom na obecný úrad. O žiadosti rozhoduje starosta obce. O zmene termínu zúčtovania sa vyhotoví dodatok k zmluve.
5. ) Ak prijímateľ dotácie nepredloží zúčtovanie v stanovenom termíne, alebo nepožiada o predĺženie stanoveného termínu na zúčtovanie, obec okamžite požiada o vrátenie celej dotácie.

 

Čl. 11
Sankcie a kontrola

1.) Sankcie za nedodržanie povinností stanovených v tomto VZN upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákon č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. .
2.) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
obecné zastupiteľstvo
hlavný kontrolór obce
poverení zamestnanci obecného úradu
3.) Prijímateľ dotácie je povinný pri kontrolných akciách poskytnúť potrebnú súčinnosť.

 

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

1.) Zmluva o poskytnutí dotácie sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jedno vyhotovenie obdrží prijímateľ dotácie a druhé obec Krnča.
2.) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3.) Na tomto VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krnča schválilo Obecné zastupiteľstvo v Krnči, uznesením č. 7/2009 dňa 14.12.2009.
4.)Toto VZN nadobúda platnosť od 1.1.2010.

 

 

 

V Krnči dňa:14.12.2009

                                                                                                                            Ing. Jaroslav Kačina

                                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

Vyvesené: 15.12.2009
Zvesené:31.12.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8080033

Úvodná stránka