Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krnča, okres Topoľčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Krnča » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 278
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
159Ing. Jozef Adamkovič, TopoľčanyMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovDodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy: a) audit závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zákona 431/2002 z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonaný v súlade si zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o štatutárnom audite ) a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike a overenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce v súlade so zákonom č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. b) audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2018 zostavenej podľa § 20 zákona o účtovníctve. c) audit konsolidovanej účtovnej závierky k - d) audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou za rok - zostavenej podľa § 20 a § 22 ods 16 zákona o účtovníctve 990,00 €6.8.2019nestanovený
118-005Dana Zeder, rod. Remeňová, trvale bytom Porschestrasse 4-10, A-3430 Tulln a.d. Donau,Kúpna zmluvaPredávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v kat.úz. Krnča, zapísaných v OÚ Topoľčany, katastrálny odbor, v registri „C“LV na LV č.579 ako : - parc.č. 195/2 zast.plocha a nádvorie výmery 2596 m2, - parc.č. 178/1 trvalý trávny porast výmery 808 m2, - parc.č. 199/3 vodná plocha výmery 169 m2, pod B1 na mene predávajúceho v podiely 1/1 . Z uvedených nehnuteľností predávajúci odpredáva a kupujúca kupuje časť, ktorá je na Geometrickom pláne vyhotovenom firmou Ing. Július Kováč – GEOKO, Obchodná 2, Topoľčany, dňa 09.05.2019 pod číslom 032/2019 a overený Ing. Zuzanou Belianskou dňa 23.05.2019 pod číslom 355/2019, označená ako : - novovytvorená parc.č. 178/3 trvalý trávny porast výmery 2 m2 , - novovytvorená parc.č. 195/15 zast. plochy výmery 115 m2 a  - novovytvorená parc.č. 199/6 vodná plocha výmery 1 m2, do jej výlučného vlastníctva . Zvyšujúce časti pôvodných pozemkov ostávajú touto zmluvou nedotknuté .1 670,00 €10.8.2019nestanovený
146/2019Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyZáložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0143-PRB/2017/Z 1. Podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov č. 0143-PRB/2017 uzatvorenej dňa 06.09.2017 ( ďalej len " Zmluva o poskytnutí dotácie" ) medzi záložným veriteľom a záložcom, záložný veriteľ poskytol záložcovi dotáciu na obstaranie nájomných bytov uvedených v článku I. bod 1.písm. a) tejto zmluvy. 2. Záložca sa podľa článku V bod 1 písm. i) Zmluva o poskytnutí dotácie zaviazal využiť byty uvedené v článku I. bod 1. písm a) tejto zmluvy po dobu minimálne 20 rokov výlučne na účely nájomného bývania. V prípade, že záložca poruší túto svoju povinnosť, je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške : 275 160,00 eur záložnému veriteľovi. 3. V článku V bod 1písm. s) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa zmluvné strany dohodli na zriadení záložného práva na zabezpečenie podľadávky záložného veriteľa v sume 275 160,00 eur predstavujúcej výšku poskytnutej dotácie , ktorú je záložca povinný vrátiť v prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu 2. tohto článku. 0,00 €1.8.2019nestanovený
154Periskop s.r.o. - člen Komensky GroupZmluva o poskytovaní služiebPredmetom Zmluvy je poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MS prostredníctvom online informačného portálu'0,00 €16.7.2019nestanovený
140Západoslovenská distribuščná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Zmluva o kúpe prenajatej veci uzatvorená v zmysle § 489 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov NN káblový zemný rozvod káblom typu NAYY-J 4x150 mm ² o dĺžke 146 metrov, skriňa SR 4-1ks a VRIS 2K -1ks8 743,20 €5.6.2019nestanovený
92-002Západoslovenská distribuščná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného : 190899-L13.0808.14.003-VB"PE_Krnča, TS0040-001, 002, TS, VNV, VNK, VNV" Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in personam, predmetom, ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení. b)užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizáciu a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie3 287,60 €5.6.2019nestanovený
92-001Západoslovenská distribuščná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovpredávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemok registra KN "C" par.č. 9/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5240 m², nachádzajúca sa v katastrálnom území Krnča, obec Krnča, okres Topoľčany, zapísaná na liste vlastníctva č. 579. Geometrickým plánom číslo 34125361-0136/2018, vyhotoviteľ GEOplán Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, overeným pod číslom 622/2018 dňa 14.09.2018 (ďalej len geometrický plán) bol z Pôvodného pozemku odčlenený nový pozemok registra "C" parc.č. 9/63 o výmere 9m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria a nádvorie a pozemok KN "C" parc.č. 9/64 o výmere 27 m², druh pozemku ostatná plocha 540,00 €5.6.2019nestanovený
129Nadácia PORFIXDAROVACIA ZMLUVA číslo DV/11/2019Darca bezplatne daruje obdarovanému finančný príspevok vo výške 10 000 EUR určený na podporu akcie verejnoprospešného charakteru: vybudovanie chodníkov a opravu miestnych komunikácií v obci Krnča vrátane prípravných prác.10 000,00 €23.5.2019nestanovený
124Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 149 360Dotácia vo výške 1.400,00 € - Dobrovoľný hasičský zbor obce Krnča0,00 €10.5.2019nestanovený
89-033Slovenský plynárenský priemysel , a.s. BratislavaZmluva o dodávke plynu 9106602209Dodávka plynu, Odberné miesto: Bytový dom -Februárová 562/48B Krnča0,00 €15.5.2019nestanovený
89-032Slovenský plynárenský priemysel , a.s. BratislavaZmluva o dodávke plynu 9106602203Dodávka plynu, Odberné miesto: Bytový dom -Februárová 562/48B Krnča0,00 €15.5.2019nestanovený
89-031Slovenský plynárenský priemysel , a.s. BratislavaZmluva o dodávke plynu 91066022010,00 €15.5.2019nestanovený
89-030Slovenský plynárenský priemysel , a.s. BratislavaZmluva o dodávke plynu 9106602187Dodávka plynu, Odberné miesto: Bytový dom -Februárová 562/48B Krnča0,00 €15.5.2019nestanovený
89-029Slovenský plynárenský priemysel , a.s. BratislavaZmluva o dodávke plynu 9106602184Dodávka plynu, Odberné miesto: Bytový dom -Februárová 562/48B Krnča0,00 €15.5.2019nestanovený
89-028Slovenský plynárenský priemysel , a.s. BratislavaZmluva o dodávke plynu 9106602182Dodávka plynu, Odberné miesto: Bytový dom -Februárová 562/48B Krnča0,00 €15.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 278

webygroup
Obraciame sa na občanov, aby sa zapojili do hlasovania a vybrali názov pre náš nový občasník. Prípadne návrhy názvu občasníka môžete posielať na ocukrnca@stonline.sk alebo prostredníctvom facebookovej stánky obce.
 
 
24

 
 
 
142

 
 
 
113

 
 
 
64

 

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa - Topoľčany a okolie

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ocú Krnča


8074938

Úvodná stránka